Qui som

Home / Qui som

quisom_cat

Qui som

La Fundació privada degà Ignasi de Gispert està constituïda per tres Patrons:

logo_red logo_alter_cat
Il·lustre Col·legi de l’Advocacia
de Barcelona
Alter Mútua dels Advocats Arquia-Caixa d’Advocats

Què fem

La Fundació es constitueix amb la finalitat de dur a terme totes aquelles tasques que es considerin adients per tal de promoure, impulsar i afavorir l’obra social en benefici dels col·legiats i de persones vinculades a aquests, inscrits al Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, oferint ajut econòmic en situacions temporals d’infortuni, d’estat precari i/o greus dificultats per raons de malaltia, accident o jubilació.

Excepcionalment, també podran ser beneficiaris de l’obra social altres persones diferents a les citades, sempre que la condició de beneficiari vingui justificada per la seva vinculació a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

El Patronat desenvoluparà la finalitat de la Fundació seguint el criteri general de la solidaritat, tenint en consideració en tot moment la disponibilitat de recursos econòmics.

L’activitat d’obra social tindrà sempre caràcter discrecional i no obligatori, i es realitzarà principalment mitjançant l’atorgament d’ajuts econòmics de caràcter temporal, però també mitjançant la prestació de qualsevol tipus de servei, i requerirà l’existència d’un estat de necessitat del possible beneficiari que aquest no pugui afrontar amb mitjans propis.

Al llarg d’aquests anys la Fundació ha ajudat a més de 700 beneficiaris, entre ajuts d’obra social directes i/o complementaris, invertint un total aproximat de més 4 milions i mig d’euros.

Val a dir que la Fundació està acollida a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, “De Règim fiscal d’Entitats sense Finalitats Lucratives i dels Incentius al Mecenatge”

D’on venim

Amb data 2 de juny de 1999, l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Caixa d’Advocats (ara Arquia banca Caixa d’Advocats) i Mútua dels Advocats de Catalunya (ara Altermútua), exposaven la seva voluntat de constituir una Fundació Privada, en homenatge al qui fou Degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Ignasi de Gispert Jordà, sense ànim de lucre per a la realització d’activitats d’obra social, aixecant Escriptura de Constitució davant el Notari de Barcelona, José Félix Belloch Julvé, (NIF G-62025226), quedant inscrita en el Registre del Protectorat de la Generalitat de Catalunya amb el número 1335.

Ignasi de Gispert Jordà, fóra degà de l’ Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona des del gener 1969 fins el 15 de desembre de 1972, i va morir el 13 de març de 1998.

L’any 2009 es va incorporar a la Fundació el denominat “Fons especial M. Neus Sorli i Monrós”, procedent de l’herència de les Senyores M. Neus Sorli Monrós (advocada) i de la seva mare Ramona Monrós Vila. La finalitat d’aquest Fons de manera indefinida és afavorir activitats benèfiques i assistencials dirigides als advocats de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, de qualsevol edat i que hagin dedicat 2/3 parts de la seva vida laboral a l’exercici de la professió per compte propi, excloent-se de manera expressa quan el treball sigui per compte aliè. En aquest sentit, els béns i drets destinats a finançar el fons són la totalitat del patrimoni relicte.

Patrons

President : Jesús María Sánchez García

Vicepresident primer : José Felix Alonso-Cuevillas Sayrol

Vicepresident segon: Alberto Alonso Saenzmiera

Secretari: Joaquim de Miquel Sagnier

Tresorera : Yvonne Pavía Lalauze

Vocals:

Susana Ferrer Davalillo

David Gabarró Francés

Sandra Peirón García

Javier Ventura González

Representant Familia de Gispert: Gustau de Gispert Català

Estatuts

  • A continuació teniu el document d′Estatuts de la Fundació privada degà Ignasi de Gispert: